Η E.co. Lift μέσω των συνεργαζόμενων φορέων παρέχει υπηρεσίες αρχικού και περιοδικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου, βάσει του «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΚΥΑ οικ 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β/25-08-2003), στα παρακάτω είδη μηχανημάτων: ηλεκτροκίνητα βαρούλκα, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων, ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας, αναβατόρια φορτίων, αναβατόρια οχημάτων, ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί, αυτόματα μηχανοκίνητα συστήματα στάθμευσης οχημάτων.

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανυψωτικών μηχανημάτων – μηχανημάτων έργου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτικοί από την Νομοθεσία (ΦΕΚ 1186Β/2003) με επαναληψιμότητα που καθορίζεται από την κατάταξη εκάστου μηχανήματος σε κατηγορία επικινδυνότητας. Τα διαστήματα περιοδικότητας αυτών των ελέγχων ποικίλουν από 1 έως 5 χρόνια.

Για τους επαγγελματίες / εταιρείες, που κατέχουν ή χρησιμοποιούν ανυψωτικά μηχανήματα – μηχανήματα έργου και δεν φροντίζουν για τον εφοδιασμό των μηχανημάτων με Πιστοποιητικά Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Οργανισμό προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.