Ως μοντέλο ανελκυστήρα ορίζεται ο αντιπροσωπευτικός ανελκυστήρας του οποίου ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τηρηθούν οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας στους ανελκυστήρες-παράγωγα του μοντέλου, με αντικειμενικά κριτήρια και με χρήση απολύτως ομοίων κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. Όλες οι επιτρεπόμενες παραλλαγές μεταξύ του μοντέλου και των ανελκυστήρων-παραγώγων του μοντέλου, πρέπει να αναφέρονται σαφώς, με τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές, στον τεχνικό φάκελο.

Η E.co. Lift μέσω των συνεργαζόμενων φορέων παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες Εξέτασης Τύπου ανελκυστήρων :

  1. Εξέταση Τύπου «ΕΚ» ανελκυστήρα, σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ, παράρτημα VΒ. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο ανελκυστήρα και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.
  2. Εξέταση Τύπου Συστήματος Προστασίας ανελκυστήρα έναντι ανεξέλεγκτων κινήσεων του θαλάμου, με απασφαλισμένες πόρτες ορόφου και ανοιχτές πόρτες θαλάμου (UCM-PS), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 81-1 & 2:1998+A3:2009.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.

Η τήρηση των παραπάνω διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης είναι ευθύνη της εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του μοντέλου ανελκυστήρα.