Η E.co. Lift μέσω των συνεργαζόμενων φορέων παρέχει υπηρεσίες Εξέτασης Τύπου «ΕΚ» ανυψωτικών μηχανημάτων, ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας Μηχανών 2006/42/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ. Η Εξέταση Τύπου ΕΚ είναι η διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι ένα μοντέλο ανυψωτικού μηχανήματος και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.

Η Διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ εφαρμόζεται για τις παρακάτω κατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων (σημεία 16 κ΄ 17 του Παραρτήματος IV της Οδηγίας Μηχανών 2006/42/ΕΚ) :

  • αναβατόρια μεταφοράς προσώπων
  • αναβατόρια φορτίων
  • αναβατόρια οχημάτων
  • ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων
  • ανυψωτικά συνεργείων αυτοκινήτων τύπου κολώνας
  • ψαλιδωτοί ανυψωτικοί μηχανισμοί
  • αυτόματα μηχανοκίνητα συστήματα στάθμευσης οχημάτων

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα ανυψωτικά μηχανήματα, οι οποίες προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 57/18-06-2010 (ΦΕΚ 97/Α/25-06-2010), με τo οποίo προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης συνιστά ευθύνη της εταιρείας σχεδιασμού και κατασκευής του ανυψωτικού μηχανήματος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.