Η E.co. Lift μέσω των συνεργαζόμενων φορέων αξιοποιεί την εμπειρία, τεχνογνωσία και υποστήριξη, παρέχοντας υπηρεσίες ελέγχου κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό οικ. 3562/398/19-03-2013 (ΦΕΚ 765/Β/03-04-2013), οι αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι των κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων στη χώρα μας είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς.
Αναλυτικότερα η Υπουργική Απόφαση προβλέπει :
Τον αρχικό έλεγχο όλων των υφιστάμενων (σε λειτουργία) κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων (καλείται έλεγχος τύπου Α1). Οι έλεγχοι αυτοί ορίζεται ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 03/04/2014.
Τον αρχικό έλεγχο των νέων κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων, πριν δοθούν σε χρήση (καλείται έλεγχος τύπου Α).
Τον περιοδικό έλεγχο των υφιστάμενων κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων κάθε έτος. (καλείται έλεγχος τύπου Β).

Τον υποχρεωτικό αρχικό και περιοδικό έλεγχο των κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων επέβαλαν οι παρακάτω λόγοι :
Οι υψηλές απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των χρηστών κυλιόμενων κλιμάκων / διαδρόμων.
Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μηχανήματα που λειτουργούν σε πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, σταθμούς μετρό, εκθεσιακούς χώρους, συνεδριακά κέντρα, αθλητικά στάδια και εξυπηρετούν ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και ατόμων με αναπηρία.
Οι διεθνείς στατιστικές ατυχημάτων για τους χρήστες και τους τεχνικούς εγκατάστασης / συντήρησης σε κυλιόμενες κλίμακες / διαδρόμους.
Η ευθυγράμμιση της χώρας μας με την πρακτική των υπολοίπων Κρατών – Μελών της Ε.Ε.