Τα Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφάλειας (ΚΣΑ) των Ανελκυστήρων, όπως ορίζονται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 95/16/ΕΚ, είναι τα εξής :

  • Κλειδαριές θυρών φρέατος
  • Συσκευές αρπάγης και διατάξεις ασφαλείας έναντι ανεξέλεγκτων ανοδικών κινήσεων του θαλάμου
  • Περιοριστήρες ταχύτητας
  • Προσκρουστήρες
  • Βαλβίδες θραύσης σε έμβολα υδραυλικών ανελκυστήρων
  • Ηλεκτρονικές διατάξεις που παρεμβάλλονται σε ηλεκτρικά κυκλώματα ασφαλείας

Η E.co. Lift μέσω των συνεργαζόμενων φορέων παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες αξιολόγησης ΚΣΑ ανελκυστήρων :

  • Εξέταση Τύπου «ΕΚ» ΚΣΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ, παράρτημα VΑ. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει, μέσω εξέτασης και δοκιμών, ότι το αντιπροσωπευτικό μοντέλο του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και ο τεχνικός του φάκελος ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας.
  • Δειγματοληπτικός Έλεγχος ΚΣΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ΕΚ, παράρτημα ΧΙ. Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία ο Κοινοποιημένος Οργανισμός διεξάγει ελέγχους και δοκιμές σε κατάλληλα επιλεγμένα δείγματα του ΚΣΑ και σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Εφαρμόζεται σε ΚΣΑ που έχει υποστεί προηγούμενα τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης των Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας Ανελκυστήρων, οι οποίες προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ.

Η τήρηση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης είναι ευθύνη της εταιρείας κατασκευής του ΚΣΑ ανελκυστήρων και προϋπόθεση ώστε η εταιρεία να εκδώσει τη Δήλωση Πιστότητας, να θέσει τη σήμανση CE στο ΚΣΑ και να το διαθέσει στην αγορά.