Πανευρωπαϊκά θεσμός είναι ο περιοδικός έλεγχος των υφιστάμενων (σε λειτουργία) ανελκυστήρων, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να λειτουργούν με ασφάλεια.

Η E.co. Lift μέσω των συνεργαζόμενων φορέων προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών περιοδικού ελέγχου υφιστάμενων ανελκυστήρων, που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτικός και διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Εγκεκριμένους Οργανισμούς.

Οι υφιστάμενοι ανελκυστήρες θα πρέπει με ενέργειες των ιδιοκτητών / διαχειριστών των κτηρίων, να επανελέγχονται περιοδικά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.