Η E.co. Lift μέσω των συνεργαζόμενων φορέων παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες ελέγχου / πιστοποίησης σε εγκαταστάσεις νέων ανελκυστήρων :

  1. Εξακρίβωση ανά μονάδα (παράρτημα Χ της Οδηγίας 95/16/ΕΚ), όπου συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος σχεδιασμού του ανελκυστήρα.
  2. Τελικός έλεγχος (παράρτημα VI της Οδηγίας 95/16/ΕΚ), εφαρμόζεται σε νέους ανελκυστήρες που έχουν παραχθεί ακολουθώντας μοντέλα ανελκυστήρων που έχουν υποστεί τη διαδικασία Εξέτασης Τύπου ΕΚ.
    Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/1997), με την οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ, προβλέπει ότι στους νέους ανελκυστήρες, πριν αυτοί δοθούν σε χρήση, είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί μια εκ των περιγραφόμενων διαδικασιών ελέγχου / πιστοποίησης.
    Το τεχνικό γραφείο/εταιρεία εγκατάστασης του ανελκυστήρα φέρει την ευθύνη της ανάθεσης της διαδικασίας ελέγχου / πιστοποίησης σε Διαπιστευμένο / Κοινοποιημένο Οργανισμό της επιλογής του.
    Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι Διαπιστευμένοι Οργανισμοί για τις παραπάνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) καθώς και Κοινοποιημένοι Οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αριθμό αναγνώρισης 0906.
    Στο αντικείμενο έλεγχος / πιστοποίηση νέων ανελκυστήρων ηγούνται στην Ελληνική αγορά σε τεχνογνωσία - κατάρτιση - εμπειρία επιθεωρητών, σε ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, σε συνέπεια, σε εγκυρότητα, σε ταχύτητα ανταπόκρισης και παρέχει πλήρη κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας.