Η E.co. Lift, έπειτα από εκτενή μελέτη πάνω στην αναβάθμιση της ασφάλειας των παλαιών ανελκυστήρων, προσφέρει ευέλικτες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης για την κάλυψη όλων των σημείων της νέας Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα (υδραυλικού – μηχανικού), μέσω της αντικατάστασης ή προσθήκη νέων εξαρτημάτων όπου χρειάζονται, δίχως άσκοπες παρεμβάσεις ή περιττές αντικαταστάσεις εξαρτημάτων με στόχο την μείωση του συνολικού κόστους ανακαίνισης.

Η E.co. Lift, με πολυετή εμπειρία στον τομέα της ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού, φροντίζει για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων που ορίζονται από την Κ.Υ.Α., και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις, που προσαρμόζονται στις διαφορετικές απαιτήσεις, που χαρακτηρίζονται από υψηλό και σύγχρονο επίπεδο τεχνολογίας.
Οι προτάσεις της E.co. Lift, εξασφαλίζουν εγγυημένη ασφάλεια, μέγιστη ανανέωση της διάρκειας ζωής του ανελκυστήρα, βέλτιστη λειτουργικότητα και άψογη αισθητική.

Ανακαίνιση / Εκσυγχρονισμός των Παλαιών Ανελκυστήρων

Το επίπεδο ασφαλείας των παλαιών ανελκυστήρων δεν είναι το ίδιο με το αντίστοιχο των νέων εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι :

 • Η εγκατάσταση των ανελκυστήρων αυτών έγινε με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας και της νομοθεσίας της εποχής εγκατάσταση τους.
 • Τα επιμέρους εξαρτήματα των παλαιών ανελκυστήρων είναι κατά κανόνα χαμηλότερου επιπέδου ασφαλείας από το σημερινό (περίπου στο σύνολο των παλαιών ανελκυστήρων που έχουν εγκατασταθεί πριν από τουλάχιστον 20 χρόνια).
 • Η φυσιολογική φθορά έχει επέλθει στους παλαιούς ανελκυστήρες λόγω της πολυετούς χρήσης με της ανάλογες συνέπειες στην ασφάλεια, στην πρόκληση βλαβών, την πιθανότητα εγκλωβισμών και στην αισθητική τους.

Κύριος σκοπός της ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού είναι η πλήρη αναβάθμιση του παλαιού ανελκυστήρα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια των επιβατών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και στην βελτίωση της αισθητικής.

Κ.Υ.Α. (Κοινή Υπουργική Απόφαση)

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. Φ9.2/29362/1957 – Φ.Ε.Κ. 1797β/2005) και η τροποποίησή της (Φ.Ε.Κ. 696β/3-5-07), ακολουθεί την Ευρωπαϊκή πρακτική με σκοπό την βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των ανελκυστήρων, μέσω των περιοδικών ελέγχων και της διευθέτησης βασικών σημείων στους παλιούς ανελκυστήρες.

Εγκατεστημένος Ανελκυστήρας Αρχική Προθεσμία Τελική Προθεσμία
1 Σε νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, αεροδρόμια, κ.λ.π 20/12/2006 μέχρι 30/06/2009
2 Που έχει παρέλθει 30ετία από την εγκατάσταση του 31/12/2008 μέχρι 31/12/2010
3 Με προέγκριση εγκατάστασης και 30ετία 31/12/2008 μέχρι 31/12/2011
4 Νεότερους και μη συμπλήρωση 30ετίας 31/12/2008 μέχρι 31/12/2011
5 Χωρίς στοιχεία νομιμότητας ("αυθαίρετους") 31/12/2008 μέχρι 31/12/2012

Για τους περιοδικούς ελέγχους, η Κ.Υ.Α. ορίζει τα εξής :

 • Πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι ανελκυστήρες που βρίσκονται σε λειτουργία ανεξάρτητα από το είδος του κτιρίου ή το έτος εγκατάστασή τους.
 • Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την διεξαγωγή των ελέγχων.
  Η E.co. Lift, ενημερώνει γραπτός και προφορικά τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή γι' αυτή την υποχρέωση.
 • Οι συνεργαζόμενοι φορείς με την E.co. Lift, έχουν εξουσιοδότηση από την πολιτεία για την διενέργεια των ελέγχων.
  (Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης επιθυμεί ανεξάρτητα αν συνεργάζεται με την E.co. Lift.)
 • Οι προθεσμίες διενέργειας των ελέγχων εξαρτώνται από την ηλικία του κάθε ανελκυστήρα και το είδος του κτιρίου όπου είναι τοποθετημένοι.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να διευθετηθούν σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες προτεραιοτήτων. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει 7 σημεία τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα στον πρώτο έλεγχο, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ακόμα 13 σημεία, τα οποία έχουν εφαρμογή σε κάθε έλεγχο μετά από τις 21/12/2013.

Πρώτη κατηγορία προτεραιοτήτων (ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

 1. Φρεάτιο μερικός κλειστό ή κλειστό με πλέγμα
 2. Επισφαλείς κλειδαριές πορτών φρέατος
 3. Θάλαμος χωρίς πόρτες (χειροκίνητες ή τύπου BUS)
 4. Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός ασφαλείας στο θάλαμο
 5. Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης
 6. Έλλειψη ή ακαταλληλότητα περιοριστή ταχύτητας
 7. Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού

Δεύτερη κατηγορία προτεραιοτήτων (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 21/12/2013)

 1. Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους
 2. Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στις απολήξεις φρεατίου
 3. Ανεπαρκές μήκος ποδιάς θαλάμου
 4. Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του θαλάμου
 5. Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινων στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστή ταχύτητας
 6. Έλλειψη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο
 7. Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης στους υδραυλικούς ανελκυστήρες
 8. Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστήρες θαλάμου ( και αντίβαρου για τους ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες)
 9. Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου
 10. Έλλειψη επιτηρητή φάσεων
 11. Έλλειψη ή ανεπαρκή λειτουργία επιθεώρησης (revision) και διακόπτη τάσης (stop) στη στέγη του θαλάμου.
 12. Έλλειψη ή ανεπαρκή λειτουργία επιθεώρησης (revision) τροχαλιοστασίου στους ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες.
 13. Έλλειψη ή ανεπαρκή λειτουργία διακόπτη τάσης (stop) στον πυθμένα του φρεατίου.

Είδος κτιρίου Περιοδικότητα ελέγχων
1 Κτίρια κατοικιών μέχρι 6 στάσεις Ανά 6 έτη
2 Κτίρια κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις Ανά 5 έτη
3 Κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέχρι 6 στάσεις Ανά 4 έτη
4 Κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από 6 στάσεις Ανά 3 έτη
5 Νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, αεροδρόμια κλπ
(Περιοδικότητα ελέγχου ανελκυστήρων ανά είδος κτιρίου)
Ανά 1 έτος

Διαδικασία Ανακαίνισης / Εκσυγχρονισμού

Το τμήμα ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού της E.co. Lift πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία αναβάθμισης στέλνει εξειδικευμένο τεχνικό ο οποίος συνάζει την αρχική έκθεση λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ανελκυστήρα σας με όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και συμβουλευόμενοι τον συνεργαζόμενο φορέα πιστοποίησης στις εξειδικευμένες κατασκευές, προτείνει την οικονομικότερη και καλύτερη λύση με γνώμονα την ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας (για τους ηλεκτρομηχανικούς ανελκυστήρες με συστήματα inverter), αισθητικής και ποιότητα του ανελκυστήρα σας.

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται από εξειδικευμένα και πλήρως καταρτισμένα συνεργεία, τα οποία εκτελούν τις εργασίες μέσα στο προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την E.co. Lift για την γρηγορότερη και ασφαλέστερη παράδοση του ανελκυστήρα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τον καθαρισμό του χώρου εργασίας και απομάκρυνσης των παλαιών υλικών του ανελκυστήρα.

Στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας σας πρέπει να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα δεδομένα η E.co. Lift μαζί με τους συνεργαζόμενους φορείς και το τμήμα μελετών αναλαμβάνει την επιθεώρηση και την διαδικασία ανανέωση ή έκδοσης καινούργιας άδειας λειτουργίας στην εκάστοτε τεχνική υπηρεσία του αντίστοιχου δήμου.