Η εταιρεία E.co. Lift εγγυάται την καλή λειτουργία για κάθε ανελκυστήρα που εγκαθιστά, με την προϋπόθεση πως η συντήρηση του θα πραγματοποιείται από την εταιρεία μας. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο και είδος της εκάστοτε ανυψωτικής κατασκευής, με την δυνατότητα επέκτασης του χρόνου εγγύησης. Κάθε υλικό που προμηθεύει η εταιρεία μας υπάγεται υπό το καθεστώς του κατασκευαστή που είναι και ο αρμόδιος για την χορήγηση του εκάστοτε χρόνου εγγύησης. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε έχουν εγγύηση κατασκευής και πιστοποίηση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και με ένδειξη CE.

Αντικείμενο Εγγύησης

Η εγγύηση περιλαμβάνει :

  • Την ΔΩΡΕΑΝ χορήγηση οποιουδήποτε μηχανήματος ή μη αναλώσιμου εξαρτήματος υποστεί ζημία.
  • Την ΔΩΡΕΑΝ αντικατάσταση των εξαρτημάτων.

Προϋποθέσεις Εγγύησης :

  • Να έχει υπογραφεί η ιδιωτική σύμβαση τεχνικής υποστήριξης και ασφάλισης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
  • Η μηνιαία ή διμηνιαία, προληπτική συντήρηση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό ή συνεργείο της εταιρείας μας.
  • Στον ανελκυστήρα να μην πραγματοποιείται οποιαδήποτε εργασία από άτομα μη αρμόδια ή άτομα που δεν ανήκουν στο έμψυχο δυναμικό της εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση παύει να είναι σε ισχύ, ενώ ταυτόχρονα, βάσει νόμου, προκύπτουν και νομικές ευθύνες.
  • Οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρουσιαστεί σε μηχανισμό ή αναλώσιμο εξάρτημα να μην οφείλεται σε κακή χρήση ή γεγονός ανωτέρας βίας (π.χ. πυρκαγιά, σεισμοί, πλημμύρα, δολιοφθορές κλπ.). Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει.